Advertisements
Σχολιάστε

Ιστορική ομιλία του ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου στην συνέλευση του συμβουλίου της Ευρώπης (ΒΙΝΤΕΟ)


του ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου*

Αποτελεί πια κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία συνιστά, στον σύγχρονο κόσμο, το σύνολο εκείνων των θεσμικών οργανωτικών βάσεων του Κράτους, το οποίο είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί πληρέστερα στην αποστολή υπεράσπισης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Όταν μιλάμε σήμερα για δημοκρατική διακυβέρνηση σε κράτη που πραγματικά αξίζουν να φέρουν το τίτλο «δημοκρατικά», εννοούμε την διακυβέρνηση υπό όρους Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Η οποία οργανώνει μέσω εκλεγμένων από τον λαό, στο πλαίσιο του θεσμικώς οργανωμένου πολυκομματισμού, εκπροσώπων την lato sensu πολιτική διακυβέρνηση, πρωτίστως και κυρίως σ’ επίπεδο νομοθετικής κι εκτελεστικής εξουσίας, βεβαίως με την ιδιομορφία εκπροσώπησης που συνεπάγεται η συγκεκριμένη ιδιοσυστασία καθεμιάς τους. Και εδώ έρχεται στην επιφάνεια, ακριβώς μέσω της έννοιας της εκλογής των εκπροσώπων του λαού κατά τη λειτουργία της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, η κορυφαία σημασία της Πολιτικής Ελευθερίας.

Η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία υπερέχει καταδήλως κάθε άλλου συστήματος πολιτειακής οργάνωσης ακριβώς επειδή, ταυτοχρόνως, κατάγεται από την ιδέα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και εγγυάται την κατά τον προορισμό τους άσκησή τους. Με άλλες λέξεις υπερέχει διότι οργανώνει θεσμικό ανάχωμα κατά της αυθαίρετης άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων από τα κατ’ ιδίαν υποκείμενά τους, αφού ιδίως στο σύγχρονο κόσμο ο Άνθρωπος κινδυνεύει όχι μόνον από την κρατική αυθαιρεσία αλλά και από την αυθαιρεσία των συνανθρώπων του, κυρίως δε εκείνων που λόγω οικονομικής ισχύος, τουλάχιστον κατά κανόνα, ρέπουν προς μια καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων τους σε βάρος των ασθενέστερων. Αυτό το πλεονέκτημα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας εξηγείται από το ότι, κατά την θεσμική και πολιτική ιδιοσυγκρασία του, ο Άνθρωπος μπορεί μεν δια της άσκησης των δικαιωμάτων του να υπερασπίζεται ελευθέρως την αξία του και ν? αναπτύσσει επίσης ελευθέρως την προσωπικότητά του. Όμως η αρμονική συνύπαρξη των μελών κάθε κοινωνικού συνόλου, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, απαγορεύει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών κατά τρόπο που αποβαίνει σε βάρος από τη μια πλευρά των άλλων μελών του συνόλου τούτου και, από την άλλη, αυτού τούτου του κοινωνικού συνόλου ως ξεχωριστής θεσμικώς οντότητας.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται στο σύστημα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας δεν είναι, όπως εύστοχα ανέλυσε ο Karl Popper, απλώς ποιος πρέπει να κυβερνά σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή ως ο καταλληλότερος αλλά, πρωτίστως, πως πρέπει να οργανωθούν οι πολιτικοί θεσμοί (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία), πλαισιωμένοι από καταστατικούς κανόνες δικαίου, ώστε να εμποδίζεται μια κακή ή και μη ικανή κυβέρνηση ή μια πλειοψηφική -πολιτικά κυρίαρχη- άποψη να προκαλέσει «μεγάλο κακό» στην Πολιτεία. Για το λόγο αυτό πριν απ’ όλα η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, κατά την θεμελιακή ιδιοσυστασία της, συνεπάγεται την οργάνωση και λειτουργία εξισορροποιητικών «θεσμικών αντιβάρων» («checks and balances»), τόσο έναντι της αυθαιρεσίας της κρατικής εξουσίας όσο κι έναντι της αυθαιρεσίας των άλλων μελών του κοινωνικού συνόλου. Μέσα σε αυτό το θεσμικοπολιτικό πλαίσιο η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία προϋποθέτει ότι κατά την λειτουργία των πολιτειακών οργάνων, που συγκροτούνται από εκλεγμένους εκπροσώπους, ισχύουν οι κανόνες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.H Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία θωρακίζει τον Άνθρωπο, κατά την άσκηση των κανονιστικώς οργανωμένων δικαιωμάτων του, έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας μέσω των θεσμών του Κράτους Δικαίου.

Στο πλαίσιο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας αφενός η ίδια η Ελευθερία και οι επιμέρους εκφάνσεις της, ήτοι τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα, δεν ασκούνται άνευ ορίων. Και, αφετέρου και συνακόλουθα, κάθε δικαίωμα ενέχει εκ φύσεως και στοιχεία συγκεκριμένων υποχρεώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι ουδένα δικαίωμα θεωρείται ως γνησίως αμιγές.

Ο Άνθρωπος είναι θωρακισμένος όχι μόνον έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας αλλά και έναντι της εις βάρος του αυθαίρετης άσκησης δικαιωμάτων εκ μέρους ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Αυτή την θεσμική εγγύηση εκφράζει η, διαρκώς διευρυνόμενη, κατοχύρωση μέσω κανόνων δικαίου -ακόμη και συνταγματικής προέλευσης- της τριτενέργειας των δικαιωμάτων, πρωτίστως δε των θεμελιωδών. Κάθε περιορισμός δικαιώματος είναι θεμιτός μόνον όταν προβλέπεται από κανόνα δικαίου, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις συνταγματικές περί δικαιωμάτων διατάξεις. Ανεξαρτήτως δε τούτου κάθε περιορισμός οφείλει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, η οποία αποτρέπει, εν πάση περιπτώσει, την μέσω των περιορισμών τούτων «τήξη» του πυρήνα οιουδήποτε δικαιώματος. Επειδή ο Άνθρωπος υπάρχει και ενεργεί ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, στο οποίο ανήκει κάθε δικαίωμα ασκείται υπό τους περιορισμούς τους οποίους συνεπάγεται -οπωσδήποτε μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων που βεβαίως δεν μπορούν να θίξουν τον πυρήνα του- η ανάγκη υπεράσπισης της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, με άλλες λέξεις η άσκησή του είτε για άλλο σκοπό από εκείνον για τον οποίον έχει θεσμοθετηθεί είτε εκτός των -πάντοτε συνταγματικώς αποδεκτών- κατά την ισχύουσα έννομη τάξη περιορισμών, απαγορεύεται. Και η απαγόρευση αυτή συνοδεύεται, υποχρεωτικώς, από κυρωτικούς μηχανισμούς εις βάρος των παραβατών της. Η απλή πρόβλεψη, μέσω κανόνων δικαίου, των δικαιωμάτων δεν αρκεί για την εκπλήρωση της αποστολής τους υπέρ του υποκειμένου τους, εφόσον δεν συνοδεύεται, ιδίως σε περιόδους βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που προκαλούν «ασύμμετρες» διευρύνσεις των κοινωνικών ανισοτήτων, από ουσιαστικές εγγυήσεις αποτελεσματικής άσκησής τους στην πράξη. Οι πιο σημαντικές από τις εγγυήσεις αυτές αφορούν την, εκ μέρους των κατά περίπτωση αρμόδιων κρατικών οργάνων, διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών των υποκειμένων των επιμέρους δικαιωμάτων, ουσιαστικώς δε την διασφάλιση της ισότητας στην αφετηρία, από την οποία εκκινεί καθένας. Η προαναφερόμενη έννοια της αρχής της ισότητας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων εκ μέρους των υποκειμένων τους εξηγεί, με ιδιαίτερη σαφήνεια, την άρρηκτη σύνδεση της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας με το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου και τις, σύμφυτες με αυτό, αναγκαίες παρεμβατικές δραστηριότητες του Κράτους. Διότι είναι ακριβώς οι παροχές που μπορεί να διασφαλίσει το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου -κατ’ εξοχήν μέσω των αντίστοιχων κοινωνικών δικαιωμάτων- οι οποίες καθιστούν εφικτή την αποκατάσταση της ισότητας ευκαιριών, συνακόλουθα δε της ισότητας στην αφετηρία. Τούτο σημαίνει ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία δεν νοείται δίχως θεσμικώς οργανωμένο Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, πολλώ μάλλον όταν η «Αριστεία» -το κατ’ εξοχήν όχημα θεμιτής σύγκρισης και διάκρισης- δεν νοείται δίχως την διασφάλιση σε καθένα της δυνατότητας υπεράσπισης της αξίας του και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του υπό όρους πραγματικής, κατά το δυνατόν, ισότητας.

Τα κατά τ’ ανωτέρω συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας είναι εκείνα, τα οποία αποκαλύπτουν και αναδεικνύουν τις εν δυνάμει εστίες υπονόμευσής της στις μέρες μας, άρα τους εν δυνάμει αλλά και εν τοις πράγμασι «εχθρούς» της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Ο πρώτος κίνδυνος υπονόμευσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στον καιρό μας εκπορεύεται από έναν ιδιότυπο «κυβερνητικό δεσποτισμό», ο οποίος συνίσταται κατά βάση στην σταδιακή κορύφωση της υπεροχής της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της νομοθετικής, σε σημείο μάλιστα ώστε να γίνεται λόγος για πραγματική περιθωριοποίηση της τελευταίας, άρα σε περιθωριοποίηση του οργάνου που εκφράζει γνησιότερα την έννοια της λαϊκής εκπροσώπησης και, επέκεινα, την δημοκρατική αρχή. Το φαινόμενο του ως άνω «κυβερνητικού δεσποτισμού» είναι απόρροια της de facto διαρκώς εντεινόμενης επέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στο κατ’ εξοχήν έργο της νομοθετικής, ήτοι στο έργο παραγωγής κανόνων δικαίου.

Ο προμνημονευόμενος «δεσποτισμός» της εκτελεστικής εξουσίας εις βάρος της νομοθετικής βρίσκει μεγάλο μέρος της εξήγησής του στην ιδιομορφία της σύγχρονης γενικευμένης και βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Και τούτο διότι με το πρόσχημα -τουλάχιστον πολλές φορές- της κρισιμότητας των περιστάσεων και της εξ αυτής προκύπτουσας ανάγκης επείγουσας εξυπηρέτησης του οικείου δημόσιου συμφέροντος, η εκτελεστική εξουσία οικειοποιείται εμμέσως και ποικιλοτρόπως την διεκπεραίωση, με συνοπτικές διαδικασίες, του νομοθετικού έργου, εκτοπίζοντας ουσιαστικώς τη νομοθετική εξουσία.

Η ραγδαία ποιοτική υποβάθμιση και η μείωση της κανονιστικής εμβέλειας του κανόνα δικαίου, τις οποίες μοιραίως συνεπάγεται η κατά τ’ ανωτέρω «ηχηρή» επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στο πεδίο της νομοθετικής, έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο ασκείται το θεμελιώδες δικαίωμα αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας, άρα στον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Και η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης ως κυρωτικού μηχανισμού σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της νομιμότητας από τα κρατικά όργανα συνιστά πραγματικό πυλώνα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, αφού η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, υπό την σύγχρονη έννοιά της, δεν είναι νοητή χωρίς την κορυφαία, πολυπρισματική, θεσμική αντηρίδα του Κράτους Δικαίου. Κατά συνέπεια, όταν η Δικαιοσύνη, και κυρίως ο κλάδος της εκείνος που διαθέτει την δικαιοδοσία επίλυσης των διοικητικών διαφορών αδυνατεί είτε να επιλύσει εγκαίρως είτε να επιλύσει υπό όρους αποτελεσματικής παροχής δικαστικής προστασίας τις διαφορές οι οποίες άγονται ενώπιόν της, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας εκ μέρους των αμυνομένων κατά της κρατικής αυθαιρεσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, τότε προφανώς πλήττεται, και δη στον πυρήνα της, η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Περαιτέρω, όταν η Δικαιοσύνη και τα δικαιοδοτούντα όργανά της, που συνθέτουν τον σπουδαιότερο κυρωτικό μηχανισμό σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της νομιμότητας, δεν είναι έτσι σε θέση να χαλιναγωγήσουν αποτελεσματικώς την κρατική αυθαιρεσία υφ’ οιανδήποτε μορφή και αν αυτή εμφανίζεται, τότε υπάρχει, κατ’ ουσίαν, πραγματικό ζήτημα Κράτους Δικαίου. Και με τον τρόπο αυτόν όχι μόνο δεν καταπολεμάται καταλλήλως ο ιδιότυπος «κρατικός δεσποτισμός», για τον οποίο ήδη έγινε λόγος αμέσως πιο πάνω, αλλά, όλως αντιθέτως, ανατροφοδοτείται και, το κυριότερο, εμπεδώνεται ως «αναγκαίο κακό» -μπροστά στις έκτακτες συνθήκες της τρέχουσας κρίσιμης κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας- το οποίο, δήθεν, δεν αντιστρατεύεται κατ’ ανάγκη την ουσία της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Όμως το φαινόμενο τούτο οδηγεί σ’ έμμεση πλην σαφή αλλοίωση αυτών τούτων των συστατικών στοιχείων της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της ολοένα και διευρυνόμενης, σε πλάτος αλλά και σε βάθος, παγκοσμιοποίησης του οικονομικού συστήματος και της κυριότερης συνιστώσας του, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρατηρείται ένας εξαιρετικά ανησυχητικός πολλαπλασιασμός μη κρατικών οντοτήτων με διεθνή δράση, οι οποίες όχι μόνον οικειοποιούνται σημαντικό μέρος της εξουσίας και των αρμοδιοτήτων που ανήκαν παραδοσιακώς στο δημοκρατικώς οργανωμένο κράτος αλλά, επιπλέον, φθάνουν ν’ ασκούν ισχυρό – από πλευράς επερχόμενων κυρώσεων- έλεγχο πάνω σ’ αυτό τούτο το δημοκρατικώς οργανωμένο κράτος. Αυτή η «αθέμιστη» γέννηση και δράση των κατά τ’ ανωτέρω μη κρατικών οντοτήτων θίγει την ουσία της ίδιας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ως συστήματος δημοκρατικής οργάνωσης κάθε κράτους, αφού δίχως δημοκρατικώς νομιμοποιημένα όργανα άσκησης εξουσίας δεν είναι καν νοητή η εφαρμογή των αρχών της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Κυριότερα τέτοια παραδείγματα μη δημοκρατικώς νομιμοποιημένων μη κρατικών οντοτήτων διεθνούς εμβέλειας παρέχουν: Οι λεγόμενες «Αγορές», οι οποίες πλέον εμφανίζονται ως «αιχμή του δόρατος» του παγκόσμιου και πλήρως παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αλλά και οι επονομαζόμενοι «Οίκοι Αξιολόγησης», των οποίων η όλη παρουσία και δράση στην παγκόσμια οικονομία είναι περισσότερο προβληματική ως προς τις δυσμενείς επιπτώσεις της πάνω στους θεσμούς της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, ακόμη και σε σχέση με τις «Αγορές». Τούτο οφείλεται στο ότι οι «Οίκοι Αξιολόγησης» όχι μόνον εμφανίζουν τα προαναφερόμενα αναφορικά με τις «Αγορές» μειονεκτήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης των κανόνων δικαίου με βάση τους οποίους οργανώνονται και λειτουργούν.

Το κατά τ’ ανωτέρω, στερούμενο δημοκρατικής νομιμοποίησης ως προς τη δομή και τη δράση του, παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό «σύμπλεγμα» «Αγορών» και «Οίκων Αξιολόγησης» αναδεικνύει μ’ εξαιρετική, πλην όμως άκρως ανησυχητική, καθαρότητα την επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του δημοκρατικώς κρατικής προέλευσης «θεσμικού» στο ευρύτερο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Επομένως, όσο ομαλά και αποτελεσματικά κι αν λειτουργούν μέσα στο κάθε δημοκρατικό κράτος οι θεσμοί της Άμεσης Δημοκρατίας, ο ρόλος τους υπονομεύεται, αναποδράστως, από έξωθεν παρεμβάσεις. Και δη παρεμβάσεις που, ακριβώς εξαιτίας της δημοκρατικώς διαβλητής δομής και δράσης των φορέων τους, έχουν -τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις- όλα τα χαρακτηριστικά «ασύμμετρων οικονομικών απειλών» εις βάρος των θεσμών της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Η, ευκρινώς παρατηρούμενη στην εποχή μας, φθίνουσα πορεία του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου αποτελεί, από την ίδια της τη φύση, εξαιρετικά «τοξικό» κίνδυνο υπονόμευσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Τούτο είναι το αναγκαίο συμπέρασμα το οποίο προκύπτει εκ του ότι, όπως εκτέθηκε συνοπτικώς προηγουμένως, η καταγωγή και η ιδιοσυστασία της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας προϋποθέτει ένα γνησίως φιλελεύθερο -και όχι νεοφιλελεύθερο- πρότυπο οικονομικής οργάνωσης. Οι θεσμοί της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, προκειμένου να υπηρετήσουν -κατά τον προορισμό της- τον Άνθρωπο στον αγώνα του και για την υπεράσπιση της αξίας του και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, πρέπει να διασφαλίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός ελεύθερου αλλά και υγιούς ανταγωνισμού. Όμως, ένας τέτοιος ανταγωνισμός θεμελιώνει την αρχή ότι κάθε φορέας δικαιώματος, με βάση το οποίο υπερασπίζεται in concreto την αξία του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, πρέπει να έχει, εκ μέρους των κρατικών οργάνων, μεταχείριση η οποία του εξασφαλίζει ότι διαθέτει ίσες κοινωνικές ευκαιρίες με τους άλλους φορείς αντίστοιχων δικαιωμάτων, και ακόμη περισσότερο ότι κατά την άσκηση κάθε δικαιώματός του ξεκινά, κατά το δυνατόν, από την ίδια κοινωνική αφετηρία σε σχέση με τους λοιπούς φορείς αντίστοιχων δικαιωμάτων. Η προαναφερόμενη αρχή ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, στην δίνη μιας γενικευμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει μια σχεδόν χαοτική διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μελών του συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου.

Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και, a fortiori, ισότητας στην αφετηρία μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικώς μέσω των κατάλληλων διορθωτικών παροχών προς τους ασθενέστερους, τις οποίες μόνο το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου -πρωτίστως με βάση τ’ αντίστοιχα κοινωνικά δικαιώματα- είναι σε θέση να επιτύχει. Είναι δε αυτή η πραγματικότητα η οποία διαμορφώνει την άρρηκτη σύζευξη Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, σύζευξη που γίνεται περισσότερο αναγκαία -θα’ λεγε κανείς ουσιαστικώς «υπαρξιακή» για την επιβίωση των θεσμών της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας- υπό συνθήκες βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.

Όμως, η επικράτηση ορισμένων ακραίων νεοφιλελεύθερων οικονομικών αντιλήψεων επί των γνησίως φιλελεύθερων, κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επιφέρει ισχυρά πλήγματα κατά του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Και τούτο διότι κατά τη νεοφιλελεύθερη «κοσμοθεωρία» περί της δυνατότητας «αυτορρύθμισης» της οικονομίας και της εντεύθεν ανάγκης «απορρύθμισης», ήτοι σταδιακής εξαφάνισης των κρατικών παρεμβατικών αρμοδιοτήτων -ακόμη κι εκείνων που αφορούν τις κάθε είδους κοινωνικές παροχές- το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου όχι μόνον είναι ασύμβατο με το κρατούν οικονομικό σύστημα, αλλά και το εμποδίζει να εξελιχθεί ομαλώς στην πράξη διότι οδηγεί σ’ ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, το κόστος των οποίων επωμίζονται και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι αποδέκτες κοινωνικών παροχών. Μάλιστα η ως άνω ακραία νεοφιλελεύθερη «κοσμοθεωρία» φθάνει ως τα όρια αμφισβήτησης αυτού τούτου του κρατικώς οργανωμένου ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο, όπως είναι κοινώς γνωστό, αποτέλεσε και αποτελεί βάση στήριξης των θεσμών της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας από την επαύριο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
Οι προηγούμενες σκέψεις οδηγούν στο απαισιόδοξο συμπέρασμα ότι αν διαιωνισθεί, και μάλιστα μέσα στην μακρά και βαθιά παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση, η παρακμιακή πορεία του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, η μοιραία κατάληξή της θα είναι η πλήρης κατάρρευσή του. Τότε όμως οι θεσμοί της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας θα βυθισθούν σ΄ ένα δημοκρατικώς «μολυσματικό τέλμα», το οποίο συνθέτουν κυρίως οι κραυγαλέες ανισότητες και ο άναρχος ανταγωνισμός. Δηλαδή ένας συνδυασμός ο οποίος αφενός υπονομεύει τον Άνθρωπο στον αγώνα του για την υπεράσπιση της αξίας του και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του και, αφετέρου, οδηγεί νομοτελειακώς σε ρήξη του κοινωνικού ιστού. Και είναι αυτό το ενδεχόμενο ρήξης, το οποίο εκτρέφει σήμερα τον πιο επικίνδυνο «εχθρό» της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας που είναι, κυρίως, πολιτικά μορφώματα αναβίωσης του εφιάλτη του φασισμού και του ναζισμού, με την όποια «λεοντή» κι αν αυτά εμφανίζονται.

Ουδείς μπορεί ν’ αμφισβητήσει πλέον, τουλάχιστον με αξιόπιστα επιχειρήματα, ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία αποτελεί το σύστημα εκείνο δημοκρατικής διακυβέρνησης το οποίο υπηρετεί, με τον πιο πρόσφορο τρόπο, το δημοκρατικό ιδεώδες και το επίκεντρό του, τον Άνθρωπο.

Εξίσου όμως ουδείς μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία -όπως και η ίδια η Δημοκρατία άλλωστε- είναι ένα εξαιρετικά «ευαίσθητο» αγαθό. Με την έννοια ότι δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση και περίσταση, να θεωρηθεί ότι είναι πλήρως εμπεδωμένο και ασφαλές, δοθέντος ότι οι κίνδυνοι υπονόμευσής του σ’ έναν κόσμο εκ καταγωγής εχθρικό έναντι του κλασικού «δημόσιου συμφέροντος» είναι υπαρκτοί, ορατοί και διαρκώς μεταλλασσόμενοι.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με βάση το όραμα που το δημιούργησε, είναι ο θεσμός εκείνος ο οποίος μπορεί να συμβάλλει καθοριστικώς προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και των θεσμών της. Και μάλιστα προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, προς την κατεύθυνση της αποκάλυψης και, επέκεινα, της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των «εχθρών» της, έτσι ώστε να οργανωθεί αποτελεσματικώς η άμυνα και αντίστασή της έναντι των δυνάμεων που οδηγούν -εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ως προς την έμφυτη επικινδυνότητά τους- στην υπονόμευσή της. Και, δεύτερον, προς την κατεύθυνση της συνειδητοποίησης ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, λόγω της θεσμικής και πολιτικής ιδιοσυστασίας της, μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο μέσα στο κατάλληλο κοινωνικό, οικονομικό και -κατά λογική ακολουθία- «κοσμοθεωρητικό» περιβάλλον.

*ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στρασβούργο, 26.4.2017

Σχολιάστε

Στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος εστιάζει η προανακριτική για τον Παπαντωνίου


Κατερίνα Κανάκη – Στις έξι ογκωδέστατες δικογραφίες που έχουν ήδη σχηματιστεί, αλλά και στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παναντωνίου, αποφάσισε να εστιάσει αρχικά τις εργασίες της η αρμόδια προανακριτική επιτροπή της Βουλής.
Continue Reading »

Σχολιάστε

Η αλήθεια για τα πλεονάσματα με αριθμούς


greek_flagΤου Δ. Καραγεωργίου

Δεσμεύσεις-αποτελέσματα Ελληνικής Οικονομίας
(Πρωτογενές Πλεόνασμα, στόχοι-επιδόσεις)

2014

Continue Reading »

Σχολιάστε

Θρίλερ με βανάκι γεμάτο έγγραφα! Εφυγε τη Μ.Πέμπτη από την εισαγγελία διαφθοράς.


Ελένη Τουλουπάκη (αριστερά) - Ελένη Ραϊκου (δεξία)

Ελένη Τουλουπάκη (αριστερά) – Ελένη Ραϊκου (δεξία)

Εφυγε τη Μεγάλη Πέμπτη από την εισαγγελία διαφθοράς. Γιατί η Ελένη Τουλουπάκη ανέλαβε χθες καθήκοντα Continue Reading »

Σχολιάστε

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ…ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ…

του Dimitris Karagewrgiou

ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβαν τη διακυβέρνηση με ΟΛΑ τα έργα παρατημένα, τους εργολάβους να εκβιάζουν να πάρουν 1 δις ΕΠΙΠΛΕΟΝ (σε σχέση με τις ήδη υπερκοστολογημένες συμβάσεις που τους είχαν υπογράψει ΝΔ-ΠΑΣΟΚ!) Continue Reading »

Σχολιάστε

Πως η Διπλωματία Παυλόπουλου-Τσίπρα «έφερε» την απειλή Γκαμπριελ στο Σοιμπλε για να κλείσει η Συμφωνία (βιντεο)


img_4130Το τηλεφώνημα του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ στην Μέρκελ με το οποίο την απείλησε για πρόωρες εκλογές και πτώση της κυβέρνησης της εάν δεν έκλεινε άμεσα η Continue Reading »

Σχολιάστε

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Έτσι στήνουν τις δημοσκοπήσεις για να σώσουν τον Μητσοτάκη!


cebacf85cf81ceb9ceaccebacebfcf82-cebcceb7cf84cf83cebfcf84ceaccebaceb7cf82-cebcceaccf84ceb9ceb11

Κελάηδησε το πουλάκι…

ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΡΩΤΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΟΥ …ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ!

ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΕΥΡΗΜΑ – ΚΟΛΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΔ!

Πως είναι δυνατόν να βγαίνουν αποτελέσματα …Βορείου Κορέας για την συσπείρωση γύρω από τον Μητσοτάκη και ουδείς να αναρωτιέται πως γίνεται;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ολυμπία, έρχεται η ώρα της λογοδοσίας για τους απατεώνες των δημοσκοπήσεων που αλλοιώνουν την ίδια την φύση του πολιτεύματος. Διότι ο ρόλος τους δεν εξαντλείται στο να κάνουν λάθος και έπειτα να απολογούνται, αλλά είναι πολύ πιο συγκεκριμένος: Και στις 4 τελευταίες εθνικές αναμετρήσεις και ευρωεκλογές, οι δημοσκόποι κατάφεραν κάτι πολύ συγκεκριμένο: Να δημιουργούν αρνητικό ή θετικό κλίμα προεκλογικά για τα κόμματα που θέλουν να αποδομήσουν ή να ευνοήσουν αντίστοιχα, ώστε να επηρεάζουν την δυναμική του κόμματος ως προς τα ψηφοδέλτια!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει το Ποτάμι με 14% και τους ΑΝΕΛ με 1,2%. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι Ποτάμι 4%, ΑΝΕΛ 3,8%.

Τι συνέβη όμως; Κατά την διάρκεια του βομβαρδισμού των πλαστών δημοσκοπήσεων, στα ψηφοδέλτια του Ποταμιού συρρέουν εν δυνάμει υποψήφιοι, αφού «είναι σίγουρος ο θρίαμβος», ενώ αντίστοιχα στους ΑΝΕΛ, εκατοντάδες στελέχη που θα ήθελαν να ενταχθούν, δεν το πράττουν διότι «δεν υπάρχει προοπτική εισόδου στην βουλή»! Αυτό ακριβώς αποτελεί εκλογική νοθεία, χάλκευση των αποτελεσμάτων και μάλιστα κατά συρροήν, αφού το σκηνικό επαναλήφθηκε σε 5 (πεντε) εκλογικές αναμετρήσεις.

Τώρα φαίνεται ότι το απόστημα σπάει και ανοίγουν τα στόματα. Η πρώτη αποκάλυψη είναι το πως οι δημοσκόποι καταφέρνουν να παρουσιάσουν τον Μητσοτάκη ως Κιμ Γιονγκ Ουν με ποσοστά συσπείρωσης που θα ζήλευε και ο Αμίν Νταντά. Ειδικά όταν ο εν λόγω πολιτικός εξελέγη πρόεδρος με οριακή πλειοψηφία του 50% και αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα.

Το κόλπο είναι απλό: Οι ψηφοφόροι της ΝΔ καταμετρώνται με βάση το τι ψήφισαν τις… προηγούμενες εκλογές! Κοινώς το ποσοστό του Μεϊμαράκη το χρεώνουν στον Μητσοτάκη, αποκρύπτοντας τα πραγματικά στοιχεία! Τα πραγματικά στοιχεία που είναι πραγματικός εφιάλτης για τον Μητσοτάκη, αφού σύμφωνα με πρόσφατο εύρημα δημοσκόπησης, το 80% των ψηφοφόρων της ΝΔ, δεν θέλουν ούτε να τον βλέπουν!

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της παράταξης δεν υπήρχε παρόμοιο ποσοστό αποδοκιμασίας. Γι’ αυτό και με δημοσκοπικά τεχνάσματα προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο…

Σχολιάστε

Οι «Μένουμε Τουρκία» του 1821 που δεν ήθελαν την σύγκρουση. Η Ιστορία Επαναλαμβάνεται;


image

Δεν ηταν ολοι οι Ελληνες δυσαρεστημένοι με την σκλαβιά, υπήρχαν οπως και σημερα κάποιοι που είχαν κερδίσει απο τις καλές σχέσεις τους με την Πύλη και το κυριότερο δεν ηταν και πολυ πρόθυμοι να συμβάλουν οικονομικά στον Αγωνα. Continue Reading »

Σχολιάστε

Τρέμει ο Σημίτης την Εξεταστική για Παπαντωνίου-Διχασμένη η ΝΔ


[ σ.σ.netakias – Πληροφορίες μου, θέλουν ηγετικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσπαθούν να αποφύγουν την εξεταστική για να μην αναγκαστούν να χαλάσουν τις καλές σχέσεις τους με το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Οποιοι βλέπουν ποιοι αλληλο-κολακεύονται από τα δυο κόμματα κατάλαβαν ]

Η σύμβαση των Leopard, οι διεθνείς επαφές του πρώην πρωθυπουργού και οι απουσίες Γιώργου από το ΚΥΣΕΑ

kostas-simitis-akis-tsoxatzopoulos-george-papandreou-leopard-skandalo-pasok-nd (2)Από τον Aλέξανδρο Τάρκα

B αθύ διπλωματικό παρασκήνιο, με πρωτεύουσα εμπλοκή του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σημίτη και δευτερεύουσα του τότε υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου, συνόδευσε τη σύμβαση προμήθειας των γερμανικών αρμάτων μάχης Leopard-2 HEL, που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2003.
Το συμβόλαιο, το οποίο ήταν από τα μεγαλύτερα του εξοπλιστικού προγράμματος 1997-2004, ξεπέρασε τα 1,7 δισ. ευρώ και προκαλεί τώρα τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής με κύριο στόχο την αποκάλυψη πράξεων, παραλείψεων και τυχόν έκνομων ενεργειών του τότε υπουργού Εθνικής Αμυνας Γιάννου Παπαντωνίου.

Οι επαφές των κυρίων Σημίτη και Παπανδρέου, αν και δεν ήταν ασυνήθιστες ή αθέμιτες στο πλαίσιο της εξασφάλισης διπλωματικών ανταλλαγμάτων από μια κυβέρνηση που προσέφερε συμβόλαια πολλών δισ. στις αμυντικές βιομηχανίες μεγάλων χωρών, τους καθιστούν, εκ των πραγμάτων, ουσιώδεις μάρτυρες της υπόθεσης.

Τα στοιχεία, που αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατία» και τα οποία θα πρέπει οι ίδιοι να φωτίσουν περισσότερο, είναι ακόμα άγνωστο αν θα επιβαρύνουν ή θα ελαφρύνουν τη θέση του κ. Παπαντωνίου.
Σημειώνεται πάντως ότι ο κ. Σημίτης είχε αρνηθεί επίμονα (με εξαίρεση το Εφετείο) να καταθέσει ως μάρτυρας στις πολλές δίκες του άλλου υπουργού Εθνικής Αμυνας των κυβερνήσεών του Ακη Τσοχατζόπουλου. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο χρηματισμός Τσοχατζόπουλου δεν μπορούσε να συσχετιστεί με τις νόμιμες αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) και με τις θεμελιωμένες εισηγήσεις των γενικών επιτελείων.

Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά στην υπόθεση των αρμάτων μάχης είναι ότι η διαδικασία ήταν εξαιρετικά μακρά (από το 1998 έως το 2003) και υπήρξαν επανειλημμένες επαφές με ξένες κυβερνήσεις, με τη συμμετοχή του ίδιου του τότε πρωθυπουργού. Πέραν δε των τεχνικών στοιχείων και των περίπου ισοδύναμων προτάσεων των τεσσάρων υποψήφιων αρμάτων μάχης (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ), είναι σαφές ότι υπήρξαν και πολιτικά ή άλλα κριτήρια για τη λήψη της τελικής απόφασης. Επίσης, σε αντίθεση με άλλα προγράμματα (π.χ. υποβρύχια), η προμήθεια των Leopard-2 ΗEL υλοποιήθηκε κανονικά σε γενικές γραμμές (με εξαίρεση την πρωτοφανή καθυστέρηση προμήθειας πυρομαχικών), οπότε είναι φυσικό τα ερωτήματα να αφορούν κυρίως την αρχική περίοδο των κυβερνητικών αποφάσεων για την υπογραφή της σύμβασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τότε υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου, είτε επειδή υποπτευόταν ύποπτες συναλλαγές από την εποχή Τσοχατζόπουλου είτε επειδή ήθελε να παρουσιάζει την πολιτική εικόνα τήρησης αποστάσεων από τα θέματα των εξοπλισμών, απουσίαζε από τις περισσότερες συνεδριάσεις του ΚΥΣΕΑ, που αποφάσιζαν επί των αμυντικών προγραμμάτων.

kostas-simitis-akis-tsoxatzopoulos-george-papandreou-leopard-skandalo-pasok-nd (3)Το χρονικό και οι αποκαλύψεις

1 Στις αρχές της άνοιξης του 1998 κατατίθενται οι υποψηφιότητες των Abrams M1-A2 (General Dynamics, ΗΠΑ), Leopard 2 (Krauss-Maffei, Γερμανία), Challenger-2E (Vickers, Βρετανία), Leclerc (Giat, Γαλλία) και άλλων τεσσάρων εταιριών από τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ιταλία, οι οποίες θα αποσυρθούν σχετικά γρήγορα από τη διαδικασία. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα εντοπίζει, για πρώτη φορά, οιωνούς επικράτησης του Leopard, σε συνέχεια του αιφνιδιασμού της, λίγους μήνες νωρίτερα, από την απόφαση της κυβέρνησης Σημίτη να επιλέξει τη γερμανική DASA και όχι την αμερικανική Boeing για τον εκσυγχρονισμό των (αμερικανικής κατασκευής) Φάντομ F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας.

2 Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1998 διεξάγονται επιδείξεις και εξαντλητικές δοκιμές των υποψήφιων αρμάτων στο πεδίο βολής Λιτοχώρου Πιερίας. Πολύ αργότερα, τo 2006, ο πρώην πολιτικός σύμβουλος της αμερικανικής πρεσβείας της Αθήνας Μπράντι Κίσλινγκ (που είχε παραιτηθεί από την υπηρεσία του, το 2003, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή στο Ιράκ) θα δώσει την εικόνα, στο βιβλίο του «Μαθήματα Διπλωματίας», ότι στο Λιτόχωρο διεξαγόταν μάχη με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, όπως, π.χ., με ηλεκτρονικές παρεμβολές από μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας κατά των αρμάτων άλλης χώρας, ενώ θα τονίσει και την ύπαρξη πολιτικών υπολογισμών υπέρ της επιλογής των Leopard. Ο κ. Κίσλινγκ (που ήταν γνωστός από την προηγούμενη θητεία του στην Αθήνα, το 1990-91, όταν είχε συντάξει την απαράδεκτη έκθεση περί δήθεν «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα) δεν υπηρετούσε μεν στην Ελλάδα το 1998, αλλά είχε πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία από το 2001, όταν επέστρεψε στην ελληνική πρωτεύουσα και ήταν συνεργάτης, διαδοχικά, των πρέσβεων Νικ Μπερνς και Τομ Μίλερ.

3 Στις αρχές Δεκεμβρίου 1999 (και αφού, στον έναν χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τις δοκιμές, το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Αμυνας είναι σε επαφή με τις τέσσερις ξένες εταιρίες), ο Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ στέλνει επιστολή στον Ελληνα ομόλογό του Κωνσταντίνο Σημίτη. Ελάχιστες ημέρες πριν από την κρίσιμη για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία Σύνοδο της Ε.Ε. στο Ελσίνκι, ο κ. Μπλερ υπενθυμίζει στον κ. Σημίτη «τις επανειλημμένες συζητήσεις μας» για τα εξοπλιστικά προγράμματα και υπογραμμίζει την υποψηφιότητα του Challenger 2E μαζί με μια ενδιάμεση λύση προσωρινής χρήσης Challenger 1. Παραμένει άγνωστο πότε έγιναν και ποια μορφή είχαν οι «επανειλημμένες συζητήσεις» και τι απαντήσεις έδινε ο κ. Σημίτης για το ενδεχόμενο επικράτησης της ανταγωνιστικής πρότασης της Γερμανίας.

4 Τον Αύγουστο του 2000, ως αποτέλεσμα απόρρητων συνεννοήσεων του κ. Σημίτη με τον Γάλλο ομόλογό του Λ. Ζοσπέν, υπογράφεται σύμβαση προμήθειας πυραύλων Scalp, οι οποίοι έχουν μεγάλο βεληνεκές (560 χλμ.), προσφέροντας στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία μεγάλο πλεονέκτημα στο Αιγαίο. Είχε προηγηθεί, από τον Νοέμβριο του 1999, ισχυρό «lobbying» της σοσιαλιστικής κυβέρνησης Ζοσπέν προς την ελληνική με προτάσεις, εκτός των Scalp, για μαχητικά Mirage 2000-5, υποβρύχια Scorpene και για τα άρματα Leclerc. Η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί (βάσιμα ή μη) στη γαλλική πλευρά ήταν ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός, μετά το απροσδόκητο «δώρο» των Scalp (καθώς οι ΗΠΑ δεν επέτρεπαν την πώληση δικών τους πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς), δεν θα δεχόταν μεν τα υποβρύχια, αλλά θα συμφωνούσε στην αγορά Mirage (όπως και έγινε) και αρμάτων μάχης Leclerc. Αυτό δεν συνέβη, ενώ την ίδια περίοδο ο Ελληνας πρωθυπουργός είχε επανειλημμένες επαφές με τον Γερμανό καγκελάριο Γκ. Σρέντερ.

5 Στα τέλη Ιανουαρίου του 2001, ο ανώτατος διοικητής δυνάμεων Ευρώπης του ΝΑΤΟ (SACEUR), Αμερικανός πτέραρχος Τζόζεφ Ράλστον, επισκέπτεται την Αθήνα και, μεταξύ άλλων, συναντάται και με τον κ. Παπανδρέου. Μετά την εξέταση θεμάτων της Συμμαχίας (Κόσοβο) και της ισορροπίας αεροπορικών δυνάμεων στο Αιγαίο, και αφού υπογραμμίσει ότι θέλει να μιλήσει ως Αμερικανός στρατιωτικός και όχι ως νατοϊκός αξιωματούχος, ο πτέραρχος Ράλστον προβάλλει εν εκτάσει τα τεχνολογικά και τα οικονομικά πλεονεκτήματα των Abrams M1-A2. Οπως και στην περίπτωση Σημίτη – Μπλερ, είναι άγνωστο τι απάντησε ή έπραξε ο κ. Παπανδρέου, αλλά είναι γνωστό ότι, την ίδια εποχή, ο υπουργός Εξωτερικών είχε αναμειχθεί στα εξοπλιστικά προγράμματα: Τον Φεβρουάριο του 2001 είχε στηρίξει την απόφαση του κ. Σημίτη, υπό το φως και της (τότε) εντυπωσιακής βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να αναβληθεί επ’ αόριστον η οικονομική διαπραγμάτευση μεταξύ της κυβέρνησης και της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας των μαχητικών Eurofighter, για τα οποία υπήρχε καταρχάς απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

6 Τον Φεβρουάριο του 2002, οι κ. Σημίτης και Παπαντωνίου (που είχε αναλάβει καθήκοντα υπουργού Εθνικής Αμυνας από τον Οκτώβριο του 2001) κρίνουν απαραίτητη την αναβολή λήψης αποφάσεων για τα άρματα μάχης και για τα υπόλοιπα λεγόμενα «ώριμα προς υπογραφή» εξοπλιστικά προγράμματα, καθώς η οικονομία (εν όψει του τεράστιου κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων) δεν άντεχε την προϋπολογισμένη συνολική δαπάνη των 2,93 δισ. ευρώ. Αλλωστε, λίγους μήνες νωρίτερα είχε προηγηθεί το σχεδόν ισόποσο (2,8 δισ.) swap της κυβέρνησης Σημίτη με την Goldman Sachs για το ελληνικό χρέος.

1. Οι συζητήσεις των κυρίων Σημίτη και Παπανδρέου με ξένους επισήμους για τα εξοπλιστικά, αν και δεν ήταν ασυνήθιστες ή αθέμιτες, τους καθιστούν, εκ των πραγμάτων, ουσιώδεις μάρτυρες της υπόθεσης. 2, 3, 4. O παραιτηθείς πολιτικός σύμβουλος της aμερικανικής pρεσβείας της Αθήνας Μπράντι Κίσλινγκ έχει κάνει συγκεκριμένες αναφορές στον «πόλεμο» για τα Leopard, ενώ οι πρέσβεις της περιόδου 1997-2004, Νικ Μπερνς και Τομ Μίλερ, παρακολουθούσαν στενά τον ελληνικό διαγωνισμό αρμάτων μάχης

7 Toν Νοέμβριο του 2002, ο κ. Σημίτης έχει συνάντηση στο Βερολίνο με τον κ. Σρέντερ για την εξέταση κυρίως θεμάτων της επικείμενης προεδρίας της Ελλάδας στην Ε.Ε., αλλά και ζητημάτων διμερούς οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που είχαν άμεση γνώση των συζητήσεων, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι αδύνατη η δέσμευσή του για το Eurofighter (που θα απαιτούσε δαπάνη άνω των 3,5 δισ. ευρώ), αλλά σύντομα θα εξεταζόταν η δυνατότητα εκταμιεύσεων για άλλα εκκρεμή προγράμματα γερμανικού ενδιαφέροντος. Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα αφορούσε ασφαλώς τα Leopard, καθώς το εξίσου σοβαρό θέμα των υποβρυχίων εξελισσόταν χωρίς εκπλήξεις.

8 Τον Μάρτιο του 2003, ο πρωθυπουργός μεταβάλλει όντως την πολιτική συγκράτησης δαπανών, αποφασίζοντας την προμήθεια των Leopard-2 HEL αντί 1,7 δισ. ευρώ, καθώς και την υπογραφή του συμβολαίου ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων με τη SAIC (άνω των 650.000.000 ευρώ τον Ιούνιο 2003) και των επιθετικών ελικοπτέρων Apache (593.000.000 δολάρια τον Αύγουστο του 2003). Ενδεικτικό της άμεσης παρακολούθησης του προγράμματος των αρμάτων μάχης από τον κ. Σημίτη είναι ότι, λίγες μέρες μετά την απόφαση για τα Leopard, στέλνει επιστολή στον πρωθυπουργό Ζαν-Πιερ Ραφαρέν (διάδοχος του κ. Ζοσπέν), στην οποία εξηγεί το ελληνικό σκεπτικό και διαβεβαιώνει ότι θα προτιμηθούν γαλλικά συστήματα, με την πρώτη ευκαιρία, σε άλλο πεδίο.

* Εκδότης του περιοδικού Αμυνα & Διπλωματία» και σύμβουλος ξένων εταιριών μελέτης επιχειρηματικού ρίσκου για τη ΝΑ Ευρώπη

kostas-simitis-akis-tsoxatzopoulos-george-papandreou-leopard-skandalo-pasok-nd (1)

Ακης Τσοχατζόπουλος – Κωστας Σημιτης – Γιώργος Παπανδρεου

«Υπόθεση Παπαντωνίου»: Εκατοντάδες λογαριασμοί στα χέρια του εισαγγελέα!

Εναν ογκώδη φάκελο με εκατοντάδες λογαριασμούς, απ’ τις κινήσεις των οποίων εκτιμάται ότι θα προκύψουν -εφόσον υπάρχουν- τα ίχνη του μαύρου χρήματος που διακινήθηκε στη μεγαλύτερη σύμβαση εξοπλιστικού προγράμματος η οποία υπογράφηκε ποτέ στην Ελλάδα, έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας Διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος. Τα άρματα μάχης Leopard ήταν μια σύμβαση-μαμούθ, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, η οποία φέρει την υπογραφή του Γιάννου Παπαντωνίου και είναι η μοναδική που πιθανολογείται ότι μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη ροής «μαύρου» χρήματος, γι’ αυτό και εν προκειμένω τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Οι άλλες έξι δικογραφίες που έχουν ήδη σταλεί στη Βουλή από τους εισαγγελείς, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού, αφορούν το αδίκημα της απιστίας, το οποίο, ως γνωστόν, λόγω της σύντομης προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έχει ήδη παραγραφεί. Το ξέπλυμα, όμως, είναι ένα διαρκές αδίκημα, που δεν εμπίπτει στον συγκεκριμένο νόμο.

Η προκαταρκτική επιτροπή ως ανακριτική Αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει άνοιγμα λογαριασμών είτε του ίδιου του Γ. Παπαντωνίου είτε άλλων προσώπων που εκτιμά ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να προκύψουν στοιχεία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα).

Η πολιτική βούληση είναι, άλλωστε, ξεκάθαρη και αποτυπώθηκε σε όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος μιλώντας στην «κυριακάτικη δημοκρατία» για το θέμα της παραγραφής (αναλυτικά για τις θέσεις του κ. Παπαγγελόπουλου, αλλά και τη συμφωνία τους με τις εκπεφρασμένες θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου διαβάστε στη σελ. 7).

Οι απαντήσεις από το εξωτερικό

Οι λογαριασμοί που παρέλαβαν οι Αρχές αφορούν τις απαντήσεις σχεδόν του συνόλου των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που είχαν υποβληθεί σε χώρες του εξωτερικού από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Ράικου, πριν από πέντε χρόνια. Τώρα, ο κ. Ελευθεριάνος, με τη βοήθεια ειδικού πραγματογνώμονα, επεξεργάζεται τις απαντήσεις από τα δεκάδες αιτήματα δικαστικής συνδρομής, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν ενδείξεις ροής μαύρου χρήματος.

Ηδη, μάλιστα, 13 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για την υπόθεση, έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά και εξωχώριες εταιρίες μέσω των οποίων -καταγγέλλεται ότι- διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά. Δεύτερη σοβαρή ένδειξη είναι ότι για ένα υποκατασκευαστικό έργο της κύριας σύμβασης έχει βρεθεί -σύμφωνα με τα κατηγορητήρια κατά στελεχών της εταιρίας ATLAS- μίζα 5.000.000 ευρώ, ενώ για το βασικό έργο των 1,7 δισ. ευρώ θεωρείται βέβαιο ότι η μίζα ήταν ιλιγγιωδώς μεγαλύτερη.

Π. Στάθης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Τρομερές καταγγελίες της Σταμάτη: Ο Παπανδρέου έπαιρνε μίζες, ο Σημίτης ήταν ο αρχηγός της συμμορίας!

kostas-simitis-akis-tsoxatzopoulos-george-papandreou-leopard-skandalo-pasok-nd (4)

Σχολιάστε

Τρομερές καταγγελίες της Σταμάτη: Ο Παπανδρέου έπαιρνε μίζες, ο Σημίτης ήταν ο αρχηγός της συμμορίας!


ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Κατάθεση φωτιά από την σύζυγό του Άκη Τσοχατζόπουλου, που μάλιστα δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για τις μίζες και τους αποδέκτες!

Από ποιον ξένο ηγέτη υποστηρίζει ότι πήρε μίζα – μαμούθ ο Γιώργος Παπανδρέου.

Continue Reading »

Σχολιάστε

Δ.Παπαγγελόπουλος-Τα ντόπια και ξένα συμφέροντα, οι νταβατζήδες της διαπλοκής, οι λακέδες και τα γιουσουφάκια της ενημέρωσης φοβούνται τον Τσίπρα και τον Καμμένο


papaggelopoulos_533_355
«Τους λαοπρόβλητους ηγέτες τα ντόπια και ξένα συμφέροντα, οι νταβατζήδες της διαπλοκής, οι λακέδες και τα γιουσουφάκια της ενημέρωσης προσπαθούν να τα εξουδετερώσουν με κάθε τρόπο. Αυτό συνέβη με τον Κώστα Καραμανλή αυτό συμβαίνει και σήμερα με τον Αλέξη Τσίπρα»

δήλωσε στην Ελευθερία του Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήρης Παπαγγελόπουλος σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του Βατοπαιδίου. Continue Reading »

Σχολιάστε

ΑΥΤΕΣ είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας το 2017 (βίντεο)


ΟΙ-ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ-ΑΝΑΓΚΕΣ-ΤΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ Continue Reading »

Σχολιάστε

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ Reuters και Fake News


Σχολιάστε

«ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΦΑΚΕΛΛΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ κ.Παπαντωνίου-Δεν φοβόμαστε προκλήσεις» ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Χατζηνικολάου στο Γιάννο


«Για κάθε εκατομμύριο που έκλεβαν αυτοί, οι εταιρίες χρέωναν δεκαπλάσια στον Ελληνικό λαο»

WEB-LEOPARD

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ – ΟΠΩΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ

Continue Reading »

Σχολιάστε

[ΒΙΒΛΙΟ] Michael J.Sandel-«Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα»


«Ο αργυραμοιβός και η σύζυγός του». Πίνακας του ολλανδού ζωγράφου Κουέντιν Μάτσις από το 1514

«Ο αργυραμοιβός και η σύζυγός του». Πίνακας του ολλανδού ζωγράφου Κουέντιν Μάτσις από το 1514

Τα όρια των αγορών

Το σημαντικό βιβλίο ενός μείζονος αμερικανού πολιτικού φιλοσόφου θέτει με τρόπο άμεσο το ηθικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εισβολής της οικονομικής λογικής στην ανθρώπινη εμπειρία

Continue Reading »

Σχολιάστε

Ο Παύλος Πολάκης με ΟΝΟΜΑΤΑ για τα ΜΜΕ που ταϊζαν με «μαύρο χρήμα» για να σου λενε ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ…ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΩΣΕ ΤΟΥΣ, ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΟ Ο ΠΟΛΑΚΗΣ


Continue Reading »

Advertisements
Σχολιάστε

Ο Τσιπρας στέλνει τον Στουρναρα στον Εισαγγελέα «Διαγραφάτε πρόστιμα λαθρεμπόρων»


Σχολιάστε

Η ΑΛΗΘΕΙΑ για την ΣΕΚΑΠ-Πως μπήκαν τα Πρόστιμα και η αμαρτωλή Αγροτική Τράπεζα (βίντεο)


Η ΑΛΗΘΕΙΑ για την ΣΕΚΑΠ-Πως μπήκαν τα Πρόστιμα και η αμαρτωλή Αγροτική Τράπεζα

Σχολιάστε

Μαθήματα Θερινής Περιόδου (Ιούνιος-Ιούλιος 2017)


αἰέν ἀριστεύειν

Picture


Ζητήστε μας ένα ΔΩΡΕΑΝ μάθημα γνωριμίας και δείτε την νέα μας πλατφόρμα εικονικής τάξης

Γ΄ Λυκείου

Είναι κοινό μυστικό πως η επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις έρχεται με σωστή προετοιμασία. Τα εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα στο i-Εκπαίδευση προσφέρουν στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέψουν:

-Να καλύψουν τυχόν κενά από προηγούμενες χρονιές

-Να βάλουν τις απαραίτητες βάσεις ώστε να ολοκληρώσουν σωστά και νωρίς την ύλη της Γ΄ Λυκείου

-Να έχουν χρόνο για επαναλήψεις και να φτάσουν με σιγουριά κι αυτοπεποίθηση στις εξετάσεις

Η διάρκεια των μαθημάτων θα είναι 5 εβδομάδες (19 Ιουνίου εως 23 Ιουλίου) και θα γίνονται σε ώρες και ημέρες που θα συναποφασιστούν με τους καθηγητές.

Προσφέρονται όλα τα μαθήματα που εξεταζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα μαθήματα παραδίδονται ως ιδιαίτερο μάθημα με κόστος 12 ευρώ/ώρα. Για όσους κάνουν εγγραφή εως και 18 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 40%

Για όσους επιθυμούν, υπάρχει η…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 297 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

ΙΔΟΥ-Οι βουλευτές ΝΔ που αποδοκίμασαν το Μητσοτάκη (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ) #vouli


FullSizeRender

Σχολιάστε

Ο Καμμένος ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ τους ανθέλληνες ευρωβουλευτές του Μητσοτάκη‬


‪Ο Καμμένος ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ τους ανθέλληνες ευρωβουλευτές του Μητσοτάκη‬

‪https://www.youtube.com/watch?v=GL1dmIPKC20‬

image Continue Reading »

Σχολιάστε

Ο Πάνος Καμμένος ξεφτίλισε τους φαρισαίους: Εκλιπαρουσατε τον Σαββίδη να σώσει την ΣΕΚΑΠ και τον εξαπατήσατε!


Σχολιάστε

Νεό ανθελληνικό παραλήρημα από την Μαρία Σπυράκη! (βίντεο)


.

Σχολιάστε

Δ.Σιμόπουλος «Επιτέλους η Ελλάδα με Ελληνική Διαστημική Εταιρία, έστω και αργά αποκτήσε συντονιστικό φορέα για τις διαστημικές δραστηριότητες της»


simopoulos_bΟ Διονύσης Σιμόπουλος ο σύγχρονος Έλληνας φυσικός και αστρονόμος, επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, βραβευμένος για τη συνεισφορά του στην αστρονομική εκπαίδευση επισήμανε την σπουδαιότητα και το οφελος της χώρας από την η σύσταση διαστημικής υπηρεσίας Continue Reading »

Αρέσει σε %d bloggers: