Οι New York Times και η Ματίνα Στέβις αποκάλυψαν όλο το δίκτυο Μητσοτάκη που εκτελούσε τις υποκλοπές με το… αζημιώτο!

Ματίνα Στέβις, επικεφαλής του γραφείου των Βρυξελλών των Νew York Times:

Matina Stevis-Gridneff @MatinaStevis

«One more thought on the question of spyware regulation in the European Union. Israel is a more robust regulator of its spyware industry (NSO et al) than the EU. After the Pegasus scandals, Israel said it would only grant export licenses for spyware to 37 nations.»
«Μια ακόμη σκέψη σχετικά με το ζήτημα της ρύθμισης του spyware στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ισραήλ είναι μια πιο ισχυρή ρυθμιστική αρχή της βιομηχανίας του spyware (NSO et al) από την ΕΕ. Μετά τα σκάνδαλα Pegasus, το Ισραήλ είπε ότι θα χορηγούσε άδειες εξαγωγής για spyware μόνο σε 37 χώρες.»
«I would be remiss not to mention that Predator is a fully EU product! Not only is Intellexa incorporated in Greece & selling from there, it also funnels revenues through a holding company in Ireland. Greek & Irish authorities have shown no interest in checking out its activities.»
«Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω ότι το Predator είναι ένα προϊόν εξ ολοκλήρου ΕΕ! Η Intellexa όχι μόνο έχει συσταθεί στην Ελλάδα και πραγματοποιεί πωλήσεις από εκεί, αλλά διοχετεύει επίσης τα έσοδα μέσω μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου στην Ιρλανδία. Οι ελληνικές και ιρλανδικές αρχές δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον να ελέγξουν τις δραστηριότητές της.»