Καταγγέλω!

της Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

Καταγγέλω τὶς κυρίες Χριστιάνα Ἐλματζόγλου, δασκάλα τῆς Α’ Δημοτικοῦ,  στὸ 10ον Δημοτικὸν Σχολεῖον Αἰγάλεω καθὼς καὶ τὴν κυρίαν Μαρία Ἀργυράκη, διευθύντρια τοῦ ἰδίου δημοτικοῦ σχολείου, γιὰ τὰ κάτωθι:

 Ἑτοιμάζοντας μιαν παράστασιν μὲ θέμα τὴν  Ὀδύσσειαν τοῦ Ὁμήρου, ἐξέφρασα στὴν δασκάλα τὶς διαπιστώσεις μου πὼς ὁ Πολύφημος δὲν ἦταν μονόφθαλμος. Πρότεινα μάλλιστα λύσεις πρὸ κειμένου νὰ ἀποδομηθῇ ἡ γενικοτέρα εἰκόνα ποὺ ἔχει ἐπικρατήσῃ ἀπὸ λᾶθος καταγραφὲς καὶ ἐκτιμήσεις. Ἡ δασκάλα, ἂν κι ἔδειξε ἀρχικῶς ἐνδιαφέρον, δὲν τὸ ἔκανε οὐσιαστικῶς. 
Μετέφερε ψευδῶς στὴν διευθύντρια πὼς ἢθελα νὰ ἀποσύρω τὸ παιδί μου ἀπὸ τὴν παράστασιν. Ἢ τοὐλάχιστον ἔτσι ἰσχυρίστηκε ἡ διευθύντρια, κάτι ποὺ τελικῶς καὶ ἡ δασκάλα παρεδέχθῃ πὼς ἦταν ἀναληθές. 

 1. Ἡ διευθύντρια μὲ ἐκάλεσε νὰ συζητήσουμε. Τῆς πρότεινα νὰ κρατῶ τὴν Ὀδύσσεια καὶ μοῦ ἀπήντησε πὼς δὲν χρειάζεται. Δὲν μοῦ ἀνέφερε στὸ τηλέφωνο τὸ θέμα τῆς συζητήσεως. Δεσμεύτηκα νὰ τὴν ἐπισκεφθῶ, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ μεσολάβησαν πολλὲς ἀσθένειες τῆς οἰκογενείας μου, καθῶς καὶ κάποιες ἄλλες σοβαρές μου ὑποχρεώσεις,  καὶ καθυστέρησα νὰ τὴν ἐπισκεφθῶ κάποιες ἡμέρες. Ὅταν ἔφθασα τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὸ γραφεῖο της, οἱ ἀποφάσεις της εἶχαν ἤδη ληφθῇ. «Γνώριζε» πὼς θὰ ἀπέσυρα τὸ παιδί μου ἀπὸ τὴν παράστασιν, κάτι ποὺ δὲν ἐδήλωσα ΠΟΤΕ!!!! Ἦταν ἀποκλειστικῶς δικό τους αὐθαίρετον συμπέρασμα. 
  Ἐπίσης, οὐδέποτε, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἦλθα σὲ κάποιας μορφῆς σύγκρουσιν μὲ τὸ σχολεῖον. Κάθε φορά, ἀκόμη καὶ στὸ παρελθόν, τὰ ζητήματα ἐπελύοντο ἄμεσα διὰ τοῦ διαλόγου. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὅμως εἶχα  νὰ κάνω μὲ μίαν ἀμόρφωτον καὶ πεισματάρα γυναίκα, ποὺ «γνώριζε» μόνον ἀπὸ φῆμες καὶ τίποτα ἀπὸ οὐσία. 
 2. Ὅταν ἔφθασα στὸ γραφεῖο της μὲ ἀντιμετώπισε ὥς κάποια ποὺ ἤξερε τὰ πάντα. Ἀπαράδεκτον. Μόνον ὅταν εἰσῆλθε ἡ δασκάλα ὑπεχώρησε στὰ ὅσα ἰσχυριζόταν ἡ ἴδια ψευδῶς γιὰ τὸ ἄτομόν μου. Κοινῶς, μὲ ἀμφισβητοῦσε σκέτο. Δίχως νὰ κάνῃ κανέναν κόπο οὔτε νὰ ἐρευνήσῃ, οὔτε νὰ μελετήσῃ οὔτε κἂν νὰ συζητήσῃ! Πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ ἀκούσῃ!!!
  Ἦταν ἀπολύτως ἀποφασισμένη ἐκ τῶν προτέρων γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ μὲ ἀντιμετώπιζε, γιὰ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔπραττε καὶ γιὰ τὰ ὅσα θὰ μοῦ ἔλεγε. 
  Ἒν ὁλίγοις, δὲν ἀποζητοῦσε διάλογο. Ἀνακοινώσεις ἤθελε νὰ μοῦ κάνῃ.  
 3. Ὅταν ζήτησα ἀπὸ τὴν διευθύντρια νὰ διαβάσῃ τὰ ἀποσπάσματα  τοῦ Ὁμήρου καὶ νὰ διαπιστώσῃ μόνη της τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, μοῦ ἐδήλωσε πὼς δὲν τὴν ἐνδιαφέρῃ ἡ δική μου ἐρμηνεία. Τῆς διευκρίνησα πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ἑρμηνεία ἀλλὰ γιὰ ἱκανότητα ἀναγνώσεως. Τὴν ἐρώτησα ἐὰν δύναται νὰ ἀναγνώσῃ Ὅμηρο καὶ ἐκείνη ἐπανέλαβε τὸν ἀρχικό της ἰσχυρισμό. Αὐτὸν δῆλα δή ποὺ μετέθετε τὴν ὅποιαν ἐπιστημονικὴ γνώσιν στὴν ὁμάδα τοῦ ὑπουργείου, ἀπαλλάσσοντας τὴν ἴδιαν ἀπὸ τὴν εὐθύνη!!! (Ἔχει μίαν φοβία μὲ τὴν εὐθύνη ἡ κυρία Ἀργυράκη!!!)
  Τῆς ζήτησα γιὰ τρίτη φορὰ νὰ κάνῃ τὸν κόπο νὰ διαβάσῃ Ὅμηρο ἀλλὰ δὲν τὴν ἐνδιέφερε. Στὸ τέλος τὴν κατηγόρησα γιὰ τὴν ἀδυναμία της νὰ καταλάβῃ πὼς συμπράτῃ στὰ ὅσα μᾶς κρατοῦν κοιμισμένους καὶ ἰδίως σὲ αὐτὰ ὅλα ποὺ καταστρέφουν τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας!
 4. Μοῦ ἀπήντησε πὼς τὰ παιδιὰ ἔχουν δεῖ τὴν Ὀδύσσεια σὲ DVD καὶ τῆς πρότεινα νὰ λάβῃ τὴν ἀπόφασιν νὰ τὸ ἀποδομήσῃ αὐτό. Ἐπανέλαβε πὼς δέχεται μόνον τὴν ἐπιστημονικὴ ἄποψιν τοῦ ὑπουργείου καὶ πς δια δν φέρει καμμίαν εθύνη! 
  Σὲ ἐκεῖνον ἀκριβῶς τὸ σημεῖον ἔγινα ἔξαλλη! Ἐάν κοτζᾶμ διευθύντρια δέν φέρῃ εὐθύνη, δλα δή εναι νεύθυνη,  τότε ποῦ πρέπει ἐγώ νά στραφῶ γιά νά ζητήσω εὐθύνη σχετικῶς μέ τήν καταστροφή τῶν μυαλῶν τῶν παιδιῶν μας; Σχετικῶς μέ τά ψέμματα καί τίς ἀνοησίες πού δέχονται ὥς ἀλήθειες; Πῶς θά καταφέρω ἐγώ νά κρατήσω τά μυαλά τῶν παιδιῶν μου ζωντανά; Μέ νεύθυνες διευθύντριες καί δασκάλες;
 5. Συνολικῶς ἡ κυρία Ἀργυράκη ἐπανέλαβε ΠΕΝΤΕ λόκληρες φορς πὼς δὲν ἔχει εὐθύνη. Τῆς ἀπήντησα πὼς ἐπὶ τέλους κάποιος σὲ αὐτὸν τὸν τόπο πρέπει νὰ ἔχῃ εὐθύνη. Πὼς ἐγὼ εἶμαι ὑπεύθυνη καὶ ἀναλαμβάνω ἐγὼ τὴν εὐθύνη. 
  Μοῦ ἐπεσήμανε πὼς ἔχω δικαίωμα μόνον στὸ δικό μου παιδί καὶ τῆς ἀνταπήντησα πὼς ἐφ’  ὅσον ἡ ἴδια εἶναι ἀνεύθυνη, μὲ ὑποχρεώνει νὰ γίνω ἐγὼ ὑπεύθυνη γιὰ ὅλα τὰ παιδιά! 
 6. Σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον μοῦ ἐζήτησε νὰ ἀποσύρω τὸ παιδί μου ἀπὸ τὴν παράστασιν. Τῆς ἀπήντησα πὼς ἴσως νὰ σκεπτόμουν στὴν ἀρχὴ τὴν μὴ συμμετοχή, ἀλλὰ ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ τὰ δεδομένα, τὸ παιδί μου θὰ παραμείνῃ στὴν παράστασιν. Ἐπίσης τῆς ἐδήλωσα πὼς θὰ ἀναλάβω ἐγώ, ὥς ὑπεύθυνη, μία κι ἐκείνη εἶναι ἀνεύθυνη, ν νημερώσω ΟΛΟΥΣ τος γονες κα τ παιδιά τους γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ γιὰ τὰ ψεύδη περὶ μονοφθαλμίας τοῦ Κύκλωπος!
 7. Μετὰ ἀπὸ αὐτήν μου τὴν δήλωσιν ἡ διευθύντρια μοῦ ἐδήλωσε πὼς δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ καταστρέψω τὴν παράστασιν. Τῆς ἐδήλωσα πὼς δὲν εἶχα καμμίαν πρόθεσιν νὰ καταστρέψω τὴν παράστασιν ἀλλὰ μόνον νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ πὼς στὸ ἐπίμαχον σημεῖον θὰ ἐπέμβω καὶ θὰ ἀνακοινώσω σὲ ὄλους τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ τὰ περὶ ἀνυπάρκτου μονοφθαλμίας. Μὲ κατηγόρησε ἒκ νέου πὼς θέλω νὰ καταστρέψω τὴν παράστασιν. Δυστυχῶς γιὰ αὐτὲς τὶς γυναῖκες, πο δυνατον ν ντιληφθουν τν λέξιν ΔΙΑΛΟΓΟΣ, οἱ ἑρμηνεῖες τους εἶναι ἰσχυρότερες ἀπὸ τὰ ἴδια τους τὰ ἀκούσματα! 
 8. Ἔως ἐκείνην τὴν στιγμὴ δὲν ἰσχυρίστηκα ΠΟΤΕ πὼς θὰ καταστρέψω τὴν παράστασιν. Ζητοῦσα, ἢ ρθότερα, παιτοσα, ν διαβάσουν μηρο! Μόνον! Μπορεῖ κάποιος νά μοῦ ἀπαντήσῃ μέ ποιό κριτήριον ἐπιλέγονται τέτοιου εἴδους ἄτομα καί  κατέχουν τόσο νευραλγικές θέσεις; Μέ τί κριτήρια; Μέ κομματικά; Μέ φιλικά; Μέ βάσιν κάποια προσόντα; Κι ἐάν αὐτά τά προσόντα ὑπάρχουν μόνον στά χαρτιά ἀλλά κατ’ οὐσίαν τά πρόσωπα εἶναι ἐν τελῶς ἀνίκανα, τότε γιατί ἐξακολουθοῦν νά κατέχουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς θέσεις; Γιά νά καταδυναστεύουν τήν ζωή τῶν παιδιῶν μας καί τήν δική μας; Ποῦ νομίζουν πώς ἀπευθύνονται; Ἢ μήπως πιστεύουν πώς ξεκινῶντας νά κάνω διάλογο γιά κάτι δέν θά ἔχω στήν βαλίτσα μου τά ἀπαραίτητα ἐπιχειρήματα; Νομίζουν μήπως πώς εἶμαι ὅμοιά τους; Πώς βασίζομαι σέ φῆμες καί ἰσχυρισμούς ἄλλων ὅπως αὐτές πού «τυγχάνουν» ΕΝ ΤΕΛΩΣ ΑΜΟΡΦΩΤΕΣ
 9. Μὲ τὴν συμπεριφορά τῆς κυρίας Ἀργυράκη ἐξωθήθηκα σὲ ἀπόλυτον ἐκνευρισμό! Αὐτὴ ἡ γυναίκα ἀδυνατεῖ νὰ ἀκούσῃ, νὰ διαβάσῃ, νὰ σκεφθῇ! Εἶναι ἱκανὴ μόνον γιὰ νὰ συμπεριφέρεται στοὺς ἄλλους ὥς νὰ ἦταν ὑποτακτικοί της. Νά σς δώσω κ νέου συγχαρητήρια γιά τήν πιλογή σας στό πρόσωπο της;
 10. Μ τν συμπεριφορά της ΕΚΟΨΕ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!!! 
 11.  Τὴν ἐπομένη ἡμέρα ἡ δασκάλα ἀφήρεσε τὸν ῥόλο ἀπὸ τὸ παιδί μου, ἀντικαθιστῶντας τον μὲ τὸν ῥόλο μίας «γλάστρας». 
 12. Σὲ συνάντησιν ποὺ εἶχα τὴν μεθεπομένη μὲ τὴν δασκάλα, στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου, τῆς ἐδήλωσα πὼς ἐὰν δὲν ἐπαναφέρῃ τὴν τάξιν ἐπὶ τῶν ῥόλων ποὺ ἀφοροῦν στὸ παιδί μου, θὰ προβῶ στὶς ἀνάλογες καταγγελίες. Τῆς ἔδωσα διορία μίαν ἡμέρα. Ἐχθὲς τὸ παιδί μου ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ σχολεῖον καὶ φυσικὰ καμμία ἀποκατάστασις δὲν συνέβῃ. Ἡ πίκρα του ἦταν ἐμφανέστατη! Ἡ πίκρα γιὰ τὴν ἀδικία  ποὺ ὑπέστη!
 13. Πλησίασα λοιπὸν τὴν κυρία Ἐλματζόγλου γιὰ νὰ τῆς δηλώσω πὼς ΑΠΑΙΤΩ νὰ ἐπανέλθουν οἱ ῥόλοι στὴν προτέρα κατάστασιν, διότι τὸ παιδὶ δὲν ἔφταιγε σὲ τίποτα. Τί ἀπήντησε; «Μά ἐσεῖς θέλετε νά καταστρέψετε τήν παράστασιν» μὲ ὕφος δέκα καρδιναλίων. Τέτοια ὑπεροψία ποτὲ στὴν ζωή μου δὲν ἔχω ξανασυναντήσει! Ἀπό ποῦ παρακαλῶ τό δικαίωμα; 
 14. Μάλλιστα, συμπλήρωσε πὼς ὁ ῥόλος ἐδόθῃ σὲ ἄλλο παιδί. Αὐτό τό παιδί, τό δικό μου παιδί, ποιός θά τό παρηγορήσῃ; Μέ τί κουράγιο θά βγῇ αὔριο στήν κοινωνία, ὅταν ἀπό τά ἕξη του χρόνια βιώνῃ στό πετσί του τήν ἀδικία, τήν ἀμορφωσιά καί τίς διακρίσεις; Πῶς γίνεται δύο γυναῖκες «ὤριμες» νά ἐξαντλοῦν τό μένος τους σέ ἕνα παιδάκι; Μήπως ἁπλῶς πασχίζουν νά καλύψουν τήν ἀπαιδευσιά τους καί τήν ἀμορφωσιά τους; Μήπως ἁπλῶς εἶναι τεμπέλες;
 15. Ὅταν ἐπανέλαβα τὸ ἐρώτημά μου γιά τό ἐὰν μελέτησε,   ἰσχυρίστηκε ΨΕΥΔΩΣ πὼς ἐρεύνησε καὶ μελέτησε. ΨΕΥΔΩΣ μως! Ἐκτὸς κι ἐὰν ἀνέτρεξε στοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς κυρίας Ἀργυράκη περὶ «ἐπιστημονικῆς ὁμάδος». Τότε ναί, τὴν 16ην καταγγελίαν τὴν ἀποσύρω! 
 16. Οἱ ἀσυνείδητες αὐτὲς γυναῖκες, ποὺ οὐδόλως γνωρίζουν ἀπὸ παιδαγωγική, ἀπὸ παιδοψυχολογία, ἀπὸ αὐτοπεπαίδευσιν, ἀπὸ μελέτη, ἀπὸ ἔρευνα καὶ ἀπὸ ἀλήθειες, (γνωρίζουν ὅμως ἀπὸ φῆμες), διότι αὐτὲς ἀπὸ ἀνάγνωσιν ὥς φαίνεται δὲν ἀντιλαμβάνονται,  ἔβαλαν στὴν μέσι ἕνα παιδάκι ἕξη ἐτῶν. Σέ ποιάν κοινωνία θά συνέβαινε κάτι τέτοιο  καί δέν θά ἐπενέβαινε τό Ὑπουργεῖον πρό κειμένου νά τίς στείλῃ στά σπίτια τους ς νίκανες ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ;
 17. Καταγγέλω τέλος τὶς κυρίες Ἐλματζόγλου, Ἀργυράκη (καὶ μίαν ἀκόμη δασκάλα, ποὺ τριγύριζε στὸ προαύλιον ἐκεῖνο τὸ μεσημέρι κι ἐπενέβῃ στὸν «διάλογο») , ὥς ἀνίκανες νὰ ἀντιληφθοῦν στοιχειωδῶς ἀκόμη καὶ τὰ ἁπλούστερα ἀπὸ ὅσα  τοὺς εἶπα. Ατς ο γυνακες προσπαθον ν προασπίσουν τς θέσεις τους κι χι τ «λειτούργημα» πο τος χει νατεθε. Τὸ πρόβλημά τους ἦταν νὰ μὴν λάβουν γνώσιν οἱ λοιποὶ γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου. Νὰ μὴν λάβουν γνώσιν δῆλα δή γιὰ τὴν μεγάλη τους ἀνικανότητα. Οὐσιαστικῶς μήπως ἔχουν ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν τοῦ τί δέν εἶναι;

Μετὰ μεγάλου θυμοῦ, 

Κυριακὴ Παπαδοπούλου, 

Γονεύς. 

 

Υ.Γ. 1.Τὸ παραπάνω θὰ δημοσιευθῇ στὸ διαδίκτυον καὶ διόλου δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν θὰ θιγοῦν κάποιοι. Οἱ γυναῖκες αὐτὲς ξεκίνησαν πόλεμο κατὰ τοῦ παιδιοῦ μου  ἐπισήμως. Ὅποιος μοῦ πειράξει τὸ παιδί μου, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν Πατρίδα μου εἶναι ἀπέναντι. Δὲν ἔχω κανέναν λόγο νὰ τὸν προστατεύσω καὶ νὰ παραμένω διακριτική. Ὅπως ἐπίσης δὲν συντρέχει κανέναν λόγος νὰ κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὰ δάκτυλά μας. Δὲν χωρᾶμε. Ἡ ἀνικανότης ἔχει εἰσβάλει παντοῦ! Στά σχολεῖα θά ντρεπόταν νά μπῇ; 

  Περὶ ἀνυποστάτου μονοφθαλμίας τοῦ Κύκλωπος, διαβᾶστε ἐδῶ: 

Ὁ Πολύφημος δὲν ἦταν μονόφθαλμος!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.